Autorzy

Regulamin Konkursu „Twoje MOCNE zdjęcie”

 

§1

Organizator Konkursu

1.Organizatorem Konkursu pod nazwą „Twoje MOCNE zdjęcie” jest Wydawnictwo Mocni w Duchu, z siedzibą w Łodzi (90-058), przy ul. Henryka Sienkiewicza 60.

2.Konkurs organizowany jest za pośrednictwem Internetu.

 

§2

Warunki Ogólne

1.Konkurs trwa w dniach 15 lipca – 31 sierpnia 2019 r.

2.W konkursie może wziąć udział osoba, która spełnia następujące warunki:

 - jest osobą fizyczną, ma pełną zdolność do czynności prawnych (ukończyła 18 lat) lub ukończyła co najmniej 13 lat i posiada zgodę opiekuna prawnego na udział w konkursie,

- posiada konto w serwisie Facebook, zgodne z regulaminem w/w serwisu,

- w dniach 15.07 – 31.08.2019 r. doda MOCNE zdjęcie z wakacji – czyli zdjęcie,    na którym będzie uwzględniony jeden z produktów naszego Wydawnictwa Mocni w Duchu, w komentarzu pod postem konkursowym na oficjalnym profilu Wydawnictwo Mocni w Duchu w serwisie Facebook,

- będzie naszym fanem na Facebooku,

- polubi konkursowy post,

- udostępni konkursowy post swoim znajomym na Facebooku.

 

3.Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na ewentualne wykorzystanie wizerunku (imienia i nazwiska lub pseudonimu, którym uczestnik posługuje się na Facebooku) przez Wydawnictwo Mocni w Duchu zgodnie z postanowieniem ustawy Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.2016.0.666 t.j. - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na oficjalnym profilu Facebook Organizatora, oficjalnym profilu Instagram Organizatora, na stronie https:/odnowa.jezuici.pl/sklep/ oraz opublikowanie informacji związanych z uczestnictwem w Konkursie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, a także zgadza się na ich wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych organizatora.

4.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz odsunięcia od udziału w Konkursie Uczestników, których działania będą niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz z Regulaminem lub którzy nie spełniają warunków uczestnictwa. Organizator może tego dokonać na każdym etapie trwania konkursu i nie ma obowiązku informowania o tym wcześniej Uczestników Konkursu.

 

 

§ 3

Nagrody

1.W konkursie przewidziane są następujące nagrody:

 Nagroda główna:

- 3 podwójne wejściówki na Forum Charyzmatyczne „Od cierpienia do uzdrowienia”; które odbędzie się w dniach 4-5 października 2019 r.; w Kościele o. Jezuitów przy ul. Sienkiewicza 60 w Łodzi.

Nagroda dodatkowa:

- 2 bony rabatowe o wartości 25% na wszystkie książki oferowane przez Wydawnictwo Mocni w Duchu (promocje nie łączą się).

 2.Nagrody gwarantowane w Konkursie przyznawane są wszystkim Uczestnikom, których zgłoszenie zostało dostarczone w dniach 15.07-31.08.2019r. w sposób wskazany w 2 ust.

3.Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Jury w trzyosobowym składzie.

4.Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora najpóźniej do dnia 08.09.2019r.

5.Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami poprzez wiadomość prywatną na Facebooku.

 

 

§ 4

Postanowienia końcowe

1.Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, swojego zgłoszenia oraz danych o nabytych usługach/produktach, w celu realizacji zasad Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 233, poz. 883

2.Zgłaszający udział w Konkursie Uczestnik wysyłając swoje zdjęcie wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne przetwarzanie przez Wydawnictwo Mocni w Duchu z siedzibą w Łodzi wizerunku.

3.Dane osobowe przekazane przez Laureatów będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Konkursu na co Uczestnik niniejszym wyraża zgodę.

4.Laureat wyraża zgodę na ewentualne opublikowanie informacji związanych z uczestnictwem w Konkursie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, a w szczególności na stronach internetowych Organizatora, na profilu oficjalnym profilu Facebook Organizatora, a także zgadza się na ich wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

5.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

6.Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przed miejscowo i rzeczowo właściwym sądem ze względu na siedzibę Organizatora.

7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.